Rozliczenia dokumentów elektronicznych w Wigilię i Sylwestra 2014

W dniu 24.12.2014 r.:

- dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w Banku oraz jego oddziałach przesłane do godziny 12:00 będą rozliczone w dniu 24.12.2014, przesłane po godzinie 12:00 będą rozliczone w dniu 27.12.2014.

- dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godziny 12:00 będą rozliczone w dniu 24.12.2014 pod warunkiem, że bank beneficjenta pracuje.
Dyspozycje złożone po godzinie 12:00 będą rozliczone w dniu 29.12.2014

- przekazy w obrocie dewizowym w trybie standardowym, przyśpieszonym oraz pilnym otrzymane do godziny 11:30 będą realizowane w dniu 24.12.2014 otrzymane po godzinie 11:30 będą realizowane w dniu 29.12.2014

W dniu 31.12.2014 r.:

- dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w Banku oraz jego oddziałach przesłane do godziny 14:30 będą rozliczone w dniu 31.12.2014, przesłane po godzinie 14:30 będą rozliczone w dniu 02.01.2015.

- dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godziny 12:00 będą rozliczone w dniu 31.12.2014 pod warunkiem, że bank beneficjenta pracuje.
Dyspozycje złożone po godzinie 12:00 będą rozliczone 02.01.2015

- przekazy w obrocie dewizowym w trybie standardowym i przyśpieszonym otrzymane do godziny 14:00 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godziny 12:00 będą realizowane w dniu 31.12.2014
Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach będą realizowane 02.01.2015.

Godziny pracy Banku w Wigilię i Sylwestra 2014

W Wigilię tj. 24 grudnia wszystkie placówki Banku czynne będą w godzinach od 7:00 do 12:00 z wyjątkiem Punktów Kasowych w Wolbromiu, które w Wigilię nie będą pracować.

W Sylwestra tj. 31 grudnia wszystkie placówki Banku czynne będą w godzinach od 7:00 do 14:30.

Zmiana godzin pracy Punktu przy 1-go Maja

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. Punkt Kasowy w Wolbromiu, ul. 1 Maja 59 będzie czynny w godzinach: 9:00 – 16:30

Kredyt Choinkowy

W okresie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 31.01.2015 r. Bank Spółdzielczy w Wolbromiu udziela kredytu okolicznościowego o nazwie KREDYT CHOINKOWY dla osób fizycznych na następujących warunkach:

 • kredyt udzielany jest osobom posiadającym zdolność kredytową,
 • kwota udzielonego kredytu do wysokości 300% osiąganego dochodu netto, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł,
 • z kredytu korzystać mogą pracownicy, rolnicy, emeryci i renciści oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • termin spłaty kredytu maksymalnie w 11 ratach miesięcznych,
 • spłata kredytu w ratach miesięcznych,
 • oprocentowanie kredytu stałe wynoszące 6% w stosunku rocznym,
 • prowizja od przyznanego kredytu wynosi:
  • dla klientów posiadających w BS w Wolbromiu rachunek ROR, a’vista, rachunek rolniczy, na który dokonywane są wpływy co miesiąc – 2% od kwoty przyznanego kredytu
  • dla klientów nie posiadających w BS w Wolbromiu w/w rachunków – 3% od kwoty przyznanego kredytu

Przetarg na nieruchomość w Łazach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wolbromiu, 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26, tel. 32/ 647 20 60 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Łazach przy ul. Stara Cementownia 10 o pow. 48,12 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Kw CZ1Z/00039294/1 i związane z nim prawo współużytkowania wieczystego działki o nr geodezyjnym 860/16 o pow. 9620 m2 objętej Kw CZ1Z/00037526/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu, Wydział Ksiąg Wieczystych w 0,0236 częściach oraz prawo współwłasności w 0,0236 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Cena wywoławcza wynosi: 78.000,00 zł

Pisemne oferty należy składać do dnia 16.12.2014 r. do godz. 10:00 w sekretariacie BS w Wolbromiu ul. Krakowska 26, I piętro pokój nr 110 lub za pośrednictwem poczty na adres BS w Wolbromiu, ul. Krakowska 26, 32-340 Wolbrom.

Oferty należy umieścić w dwóch kopertach z których zewnętrzna winna zawierać napis:
BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU
ul. KRAKOWSKA 26 32-340 WOLBROM
„Przetarg nieograniczony na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Łazach przy ul. Stara Cementownia 10. Nie otwierać przed dniem 16.12.2014 r. przed godz. 10:30”

W drugiej kopercie znajdującej się wewnątrz złożona winna być oferta zawierająca oferowaną cenę oraz nazwisko i imię nabywcy / nazwę, adres, nr PESEL bądź REGON oraz nr NIP /

Oferta winna również zawierać:

- oświadczenie uczestnika, iż znany jest mu stan faktyczny i prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i nie wnosi do niej żadnych uwag,
- oświadczenie, iż akceptuje bez zastrzeżeń warunki przetargu,
- dowód wpłaty wadium.

W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru a w przypadku innego przedsiębiorcy aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Banku Spółdzielczego w Wolbromiu, ul. Krakowska 26 przez Komisję Przetargową.

Termin związania ofertą i zawarcia aktu notarialnego – 60 dni od dnia wygrania przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 7.800,00 zł do dnia 16.12.2014 r. do godz. 10:00 przelewem lub w kasie BS w Wolbromiu na rachunek nr 25 84500005 0008 0000 0551 4111.

Wadium – złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, oferentowi którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny.

Bank zastrzega sobie przepadek wniesionego wadium jeśli wyłoniony nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym w zawiadomieniu Banku bądź nie ureguluje  oferowanej ceny.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za lokal będący przedmiotem przetargu. Bankowi przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

Bank zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Lokal oglądać można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Oddziału Banku w Łazach ul. Kościuszki 17, tel. (32) 646 67 17, tel. kom. 517 289 917